منزل ماشین فرز عمودی برخوردار است

ماشین فرز عمودی برخوردار است